S.N. Title Published Date View
1. चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना 2021-09-06 View Notice
2. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धी सार्बजनिक सूचना 2021-08-17 View Notice
3. पूरक_अनुदान_सम्बन्धमा_प्राप्त_भएको_गुनासो_सम्बन्धमा। 2021-08-09 View Notice
4. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धी सार्बजनिक सुनुवाइको सूचना 2021-08-03 View Notice
5. Notice of Contract Award_RTPCR 2021-06-09 View Notice
6. Notice of Contract Award_Jersey- 2021-06-01 View Notice
7. Notice of Approval of Quotations to supply the Needle and Syringe (NP-MOLD-196836-GO-RFQ) 2021-05-18 View Notice
8. Notification of award for the installation of equipment for Central Referral Veterinary Hospital (NP-MOLD-220891-GO-RFB-Slice-3) 2021-05-09 View Notice
9. Notice of Contract Award_NVP 2021-05-05 View Notice
10. Notice of Contract Award_Veterinary Hospita 2021-05-04 View Notice
11. Notice of Contract Award_Goat Farm 2021-05-03 View Notice
12. Notice of Contract Award_Bull 2021-05-03 View Notice
13. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the construction of Animal Shed at Budhitola (NP-MOLD-224632-CW-RFB)) 2021-04-28 View Notice
14. Invitation for Bids for the Procurement of Semen of Pure Jersey and Holstein Contract Id NP-MOLD-220893-Go-RFB 2021-04-27 View Notice
15. Notification of Award for the procurement and installation of equipment for National Vaccine Production Lab-Soild Waste incinerator and Double Door Horizontal Autoclave (NP-MOLD-220894-GO-RFB-Slice-1) 2021-04-27 View Notice
16. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement and installation of equipment for Central Referral Veterinary Hospital (NP-MOLD-220891-GO-RFB-Slice-3)) 2021-04-26 View Notice
17. Notification of Award for the Procurement and installation of equipment for Central Referral Veterinary hospital (NP-MOLD-220891-GO-RFB-Slice-2)) 2021-04-26 View Notice
18. Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Needles and Syringe Contract Id NP-MOLD-196836-GO-RFQ 2021-04-21 View Notice
19. Invitation for Bids for the Procurement of Equipment for Veterinary Standard and Drug Regulation Laboratory (CI no: NP-MOLD-220895-GO-RFB) 2021-04-20 View Notice
20. Notice of Rejection of Bid 2021-04-19 View Notice
21. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement and installation of equipment for NVP (NP-MOLD-220894-GO-RFB-Slice-1) 2021-04-19 View Notice
22. चिलिङ्ग भ्याट मागका लागि प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको नतिजा 2021-04-12 View Notice
23. चिलिङ्ग भ्याट मागका लागि प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको नतिजा 2021-04-12 View Notice
24. Notice of Contract Award_Chilling Vat 2021-04-08 View Notice
25. Notice of Contract Award_MMP 2021-03-30 View Notice
26. Invitation for the Bids for the Construction of Animal (Goat) Shed at Budhitoal. (CI no:- NP-MOLD-224632-CW-RFB) 2021-03-25 View Notice
27. Invitation for Bids for the Procurement of Equipment for Central Referral Veterinary Hospital (CI.No. NP-MOLD-220891-GO-RFB (3 Slice)) 2021-03-15 View Notice
28. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement and Installation of Mineral Mixture Plant (NP-MOLD-196467-GO-RFB) 2021-03-14 View Notice
29. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of Chilling Vat (NP-MOLD-186941-GO-RFB) 2021-03-14 View Notice
30. Invitation for Bids for the Procurement and Installation of Equipment for Goat Farm (Water well drilling by DTH (down the hole drilling by hammering Machine) (CI No:- NP-MOLD-186876-GO-RFB) 2021-03-14 View Notice
31. Invitation for Bids for the procurement and Installation of Equipment for National Vaccine Production Lab (CI No: NP-MOLD-220894-GO-RFB (2 Slice)) 2021-03-10 View Notice
32. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-1) at Musikot Municipality of Gulmi District 2021-03-09 View Notice
33. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-2) at Chandragiri Municipality of Kathmandu District 2021-03-09 View Notice
34. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-4) at Binay Tribeni Rural Municipality of Nawalparashi East District 2021-03-09 View Notice
35. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-5) at Sunwal Municipality of Nawalparashi West District 2021-03-09 View Notice
36. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-3) at Bethanchowk Rural Municipality of Kavreplanchok district 2021-03-09 View Notice
37. Notification of Award for the execution of the construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-6) at Chaudandigadhi Municipality of Udaypur district 2021-03-09 View Notice
38. Notice of Contract Award_ Livestock Service Centres 2021-03-03 View Notice
39. Invitation for Bids for the Procurement of Pure Jersey Breeding Bull and Pure Holstein Breeding Bull (CI no. NP-MOLD-220892-GO-RFB)) 2021-02-25 View Notice
40. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipmemnt Slice 5 2021-02-24 View Notice
41. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-2) 2021-02-19 View Notice
42. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-4) 2021-02-19 View Notice
43. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-1) 2021-02-19 View Notice
44. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-5) 2021-02-19 View Notice
45. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-3)) 2021-02-19 View Notice
46. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of the Construction of Livestock Service Centre (NP-MOLD-115828-CW-RFB-Slice-6) 2021-02-19 View Notice
47. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipmemnt Slice 4 2021-02-14 View Notice
48. Sample Dairy Farming FPP_BP 2021-02-11 View Notice
49. Sample Goat FPP_BP_ 2021-02-11 View Notice
50. Notification of Award for Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags-Slice-5, Bomb Calorimeter Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice 5) 2021-02-10 View Notice
51. उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयार गर्ने ढाँचा/ नमूना 2021-02-08 View Notice
52. Notice of Contract Award_Livestock Market- 2021-02-03 View Notice
53. Notice of Contract Award_ Bull Shed, NLBO- 2021-02-03 View Notice
54. Notice of Contract Award_ Bull Shed, Lahan 2021-02-03 View Notice
55. Notice of Contract Award_Cold Room_ 2021-02-02 View Notice
56. Notification of Award for Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags, Digital X-ray Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice 4) 2021-02-02 View Notice
57. Notification of Award for Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice 7) 2021-02-02 View Notice
58. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice-5) 2021-02-02 View Notice
59. दुध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पश्मिनासंग आवद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीहरुवाट उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) आव्हान 2021-02-01 View Notice
60. आयोजना अवधारणा पत्र मूल्यांकन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्यांकन प्रकृयाबाट सफल आवेदक संघ सहकारी संस्था तथा समूहहरुलाई उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना (बुटवल) 2021-01-28 View Notice
61. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-196428-GO-RFB Slice 4) 2021-01-28 View Notice
62. Invitation for Bids for the Procurement of Installation of Mineral Mixture Plant (ID No: NP-MOLD-196467-GO-RFB) 2021-01-27 View Notice
63. Notice of Contract Award_ Dairy Training 2021-01-21 View Notice
64. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Bull Mother Shed at Lahan, Siraha (Id No: NP-MOLD-205250-GO-RFB) 2021-01-20 View Notice
65. विज्ञको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सूचना 2021-01-20 View Notice
66. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipmemnt Slice 7 2021-01-15 View Notice
67. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक संघसंस्था तथा समूहरुलाइ उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना-हेटौडा 2021-01-15 View Notice
68. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक संघसंस्था तथा समूहरुलाइ उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना-पोखरा 2021-01-15 View Notice
69. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा डेरी संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरीएको सूचना 2021-01-13 View Notice
70. Notice of Contract Award_Referigerator 2021-01-12 View Notice
71. Notice of Contract Award_Milk analyzer- 2021-01-11 View Notice
72. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक संघ/संस्था तथा समूहरुलाइ उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना- विराटनगर 2021-01-11 View Notice
73. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक संघ/संस्था तथा समूहरुलाइ उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना-हेटौडा 2021-01-11 View Notice
74. Issuance of letter of intent to award the contract for the Construction of Livestock Market at Morang (NP-MOLD-147380-CW-RFB-Slice-2) 2021-01-08 View Notice
75. Issuance of letter of intent to award the contract for the Construction of Bull Shed at NLBO, Pokhara (NP-MOLD-205250-CW_RFB) 2021-01-08 View Notice
76. Issuance of letter of intent to award the contract for the Construction of Livestock Market at Rupandehi (NP-MOLD-147380-CW-RFB-Slice-1) 2021-01-08 View Notice
77. Financial Worksheet_FPP_BP_Sample_Goat Farming 2021-01-07 View Notice
78. Sample_FPP_Dairy_Farming__ 2021-01-07 View Notice
79. Notice of Contract Award_Semen Straw Machine 2021-01-05 View Notice
80. Notice of Contract Award_ Web Developers- 2021-01-05 View Notice
81. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणिकरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक संघसंस्था तथा समूहरुलाइ उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना 2021-01-04 View Notice
82. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipment- 2020-12-31 View Notice
83. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipmemnt Slice 6 2020-12-31 View Notice
84. Notice of Contract Award_Diagnostic Equipmemnt Slice 3 2020-12-31 View Notice
85. Notification of Contract Award (PPE Set, Diagnostic Kit and Reagent) (1) (Contract ID: NP-MOLD-186925-GO-RFB-3 Slice) 2020-12-28 View Notice
86. Notice of contract Award FMD Vaccine (Contract ID: NP-MOLD-186880-GO-RFB-Two Slice) 2020-12-28 View Notice
87. Notice of Contract Award_FMD 2020-12-25 View Notice
88. Invitation for Bids Construction of Livestock Service Center (Contract Id: NP-MOLD-115828-CW-RFB-6 Slices) 2020-12-22 View Notice
89. Notice of Contract Award_Reagent- 2020-12-21 View Notice
90. चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन 2020-12-20 View Notice
91. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of Cold Room and Refrigeators; Slice 2 Refrigerator with freezing compartment (NP-MOLD-196466-GO-RFB-Slice 2) 2020-12-17 View Notice
92. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of Milk Analyger, (NP-MOLD-196430-GO-RFB) 2020-12-17 View Notice
93. Notification of Award for Procurement of PPE set, PCR Reagent, Diagnostic kit Contract Id: (NP-MOLD-186925-GO-RFB-Slice 1) 2020-12-16 View Notice
94. Notification of Award for Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice 1) 2020-12-16 View Notice
95. Notification of Award for Procurement of PPE set, PCR Reagent, Diagnostic kit Contract Id: (NP-MOLD-186925-GO-RFB-Slice 2) 2020-12-16 View Notice
96. Notification of Award for Procurement of PPE set, PCR Reagent, Diagnostic kit Contract Id: (NP-MOLD-186925-GO-RFB-Slice 3) 2020-12-16 View Notice
97. Notification of Award for procurement of FMD Vaccine (NP-MOLD-186880-GO-RFB-Slice1) 2020-12-10 View Notice
98. Notification of Award for procurement of FMD Vaccine (NP-MOLD-186880-GO-RFB-Slice2) 2020-12-10 View Notice
99. Notification of Award for Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags, DUMAS, Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice6) 2020-12-10 View Notice
100. Notification of Award for procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags, Vet Biochemistry Analyzer, Contract Id: (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice2) 2020-12-10 View Notice
101. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of Diagnostic Equipment and Ear tag-Slice-1, Vet Haematology Analyser, (NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice-1. 2020-12-04 View Notice
102. Notice of Contract Award_Furniture 2020-12-03 View Notice
103. Notice of Contract Award_Computer 2020-12-03 View Notice
104. Issuance of letter of intent to award the contract 2020-12-03 View Notice
105. Issuance of letter of intent to award the contract 2020-12-03 View Notice
106. Issuance of letter of intent to award the contract 2020-12-03 View Notice
107. Invitation for Bids for the Construction of Bull Shed at NLBO, Pokhara Contract Id (NP-MOLD-205250-CW-RFB) 2020-12-02 View Notice
108. Letter of intent to award the contract Ear Tag slice 6 (Id No:NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice6) 2020-12-01 View Notice
109. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-196428-GO-RFB-Slice2) 2020-12-01 View Notice
110. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-186880-GO-RFB Slice-2) 2020-11-28 View Notice
111. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-186880-GO-RFB Slice-1) 2020-11-28 View Notice
112. Issuance of letter of intent to award the contract (Id No: NP-MOLD-186877-GO-RFB) 2020-11-28 View Notice
113. Extension of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training (ID No: NP-MOLD 164342-NC-RFQ-2) 2020-11-27 View Notice
114. Addendum for the procurement of silage Making Machine (DLSU Biratnagar) (NCB/DLSU.Brt/BQ1-077-78/Good). 2020-11-25 View Notice
115. विज्ञको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सूचना 2020-11-20 View Notice
116. Notification of Award Procurement of Desktop Computer, Laptop, Printing and Photocopy Machine Contract ID (NP-MOLD-189236-Go-RFB) 2020-11-19 View Notice
117. Invitation for Bids for the Construction of Bull Mother Shed at Lahan. Contract Id (NP-MOLD-195104-CW-RFB) 2020-11-13 View Notice
118. Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training. Contract Id (NP-MOLD-164342-NC-RFQ-2 2020-11-12 View Notice
119. Invitation for Bids for the Construction of Livestock Market Constract (NP-MOLD-147380-CW-RFB-Slice 01 & NP-MOLD-147380-CW-RFB-Slice 02 2020-11-10 View Notice
120. Issuance of letter of intent to award the contract (NP-MOLD-189236-CW-RFB) 2020-11-08 View Notice
121. म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा मिनरल मिक्सचर प्लान्ट जडान तथा सञ्चालन र चिलिङ्ग भ्याट वितरण 2020-11-04 View Notice
122. दूध चिलिङ्ग भ्याट माग गर्न इच्छुक सहकारी संस्थाहरुलार्इ नमूना काल्पनिक प्रस्ताव 2020-10-16 View Notice
123. Invitation for Bids for the Procurement of Diagnostic Equipment and Ear Tags And Milk Analyzer (Contract ID: NP-MOLD-196428-GO-RFB/NP-MOLD-196430-GO-RFB) 2020-10-16 View Notice
124. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालार्इ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया 2020-10-12 View Notice
125. Addendum 2020-10-11 View Notice
126. मिनरल मिक्सचर प्लान्ट जडान तथा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सूचना 2020-10-01 View Notice
127. मिनरल मिक्स्चर प्लान्ट वितरण कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया 2020-10-01 View Notice
128. चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना 2020-10-01 View Notice
129. साइलेज बनाउने उप-आयोजना अवधारणा पत्रको नमूना 2020-07-27 View Notice
130. उप-आयोजना अवधारणा पत्रको ढाँचा 2020-07-22 View Notice
131. उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) पेश गर्ने प्रयोजनका लागी म्याद थप गरिएको सूचना 2020-07-21 View Notice
132. Goat Meat Production PCN Sample 2020-07-17 View Notice
133. Dairy Farming PCN Sample 2020-07-14 View Notice
134. Notice for Cancellation of Procurement Process (Construction of BSL2+ Laboratory at National FMD & TADs Laborator) 2020-07-05 View Notice
135. Notice for Cancellation of Procurement Process 2020-07-03 View Notice
136. दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिनासँग आवद्ध उत्पादक संघहरुलाई उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणापत्र (PCN) पेश गर्ने बारेको सूचना 2020-06-30 View Notice
137. Selection of National individual consultant for Performance Pedigree Recording System & Data Management and Operation Consultant (Contract ID: NP-MOLD-147389-CS-INDV) 2020-06-18 View Notice
138. NLSIP Grant Guidelines 2020-06-16 View Notice
139. Dairy training cancellation (Contract Id No: NP-MOLD-164342-NC-RFQ) 2020-06-11 View Notice
140. FINAL NLSIP Grant Guidelines 2020-06-10 View Notice
141. दुध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिना संग आवद्ध उत्पादक संस्थाहरुलार्इ उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-06-10 View Notice
142. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ 2020-05-24 View Notice
143. Notice about selection of Performance Pedigree Recording System and Data Management and Operation -Individual Consultant (NP-MOLD-147389-CS-INDV). 2020-05-22 View Notice
144. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ 2020-05-14 View Notice
145. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ 2020-05-04 View Notice
146. Invitasion of Quotation for Dairy Product Divesification Trainin CIN:- NP-MOALD-164342-NC-RFQ 2020-03-23 View Notice
147. Extention of Quotation Document Purchasing and Submission Date for Dairy Product Diversification Training CIN:- NP-MOLD-164342-NC-RFQ 2020-03-23 View Notice
148. Extention of Quotation Submission Date for Dairy Product Divesification Trainin CIN:- NP-MOALD-164342-NC-RFQ 2020-03-23 View Notice
149. Notice for the selection of National individual consult for the Updating of Project Website and portal distribution 2020-03-18 View Notice
150. Notification of contract award for Procurement of Bio Safety Cabinet (NP-MOLD-125327-CW-RFB) 2020-03-13 View Notice
151. Notification of contract award for Procurement of Supplying and Installlation of Prefab Cold Room for Vaccine Storage (NP-MOLD-125334-GO-RFB) 2020-03-13 View Notice
152. Notification of contract award for Procurement of Machinery for animal Quarantine Check Post (NP-MOLD-125345-GO-RFB) 2020-03-13 View Notice
153. Notice 2020-03-06 View Notice
154. Notification of contract award for Procurement of Equipment for National Vaccine Production Lab (NP-MOLD-141024-GO-FFRB-Slice 1-7) 2020-03-06 View Notice
155. EOI for hiring consultancy as business service provider for Support to innovative entrepreneurship development (Contract ID: NLSIP NP-MOLD-129861-CS-CDS) 2020-03-06 View Notice
156. Notification of contract award for Procurement of Silage Making Machine (NP-MOLD-125339-GO-RFB) 2020-02-16 View Notice
157. Notification of contract award for construction of livestock market (NP-MOLD-125344-CW-RFB-Slice 1&2) 2020-02-14 View Notice
158. Notification of contract award for procurement of Vehicles (NP-MOLD-125322-CW-RFB-Slice 1,2,3) 2020-02-10 View Notice
159. Invitation for Bids for the procurement of Lab Equipment CIN: NP-MOLD-125330-GO-RFB-2 (Date of publication: 7 February 2020):- 2020-02-07 View Notice
160. Issuance of letter of intent to award the contract for execution of construction of Livestock Market at Chitwan district: 2020-02-03 View Notice
161. Issuance of letter of intent to award the contract contract for execution of construction of Livestock Market at Bardiya distric:- 2020-02-03 View Notice
162. Notification of contract award for construction of model forage training unit at sarlahi (NP-MOLD-123414-CW-RFB) 2020-01-28 View Notice
163. Notification of Contract Award 2020-01-27 View Notice
164. Notification of award Livestock Sector Baseline Study (Contract ID: NP-MoLD-96593-CS-CQS) 2020-01-27 View Notice
165. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ बुटवल) 2020-01-15 View Notice
166. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, पोखरा) 2020-01-14 View Notice
167. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, हेटौडा) 2020-01-13 View Notice
168. Notification of contract award for Procurement of FMD Vaccine NP-MOLD-125347-CW-RFB) 2020-01-12 View Notice
169. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ विराटनगर) 2020-01-11 View Notice
170. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि जानकारी (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ पोखरा) 2020-01-11 View Notice
171. Construction of BSL2+ Laboratory at National FMD & TADs Laboratory (Contract Identification No. NP-MOLD-129860-CW-RFB first date of publication :- 9 January 2020) 2020-01-09 View Notice
172. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई बुटवल समाजिक परिचालक परिक्षाकेन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा। 2020-01-08 View Notice
173. Notice for Technical Assistance to Neapl Livestock Sector Innovation Porject (Contract ID: NP-MOLD-45227-CS-QCBS) 2020-01-05 View Notice
174. Notification of contract award for construction of veterinary service training building in karnali state (NP-MOLD-123396-CW-RFB) 2019-12-30 View Notice
175. Notification of contract award for construction for livestock service center (NP-MOLD-115830-CW-RFB-Slice 3) 2019-12-22 View Notice
176. Issuance of letter of intent to award the contract for the procurement of FMD Vaccine (NP-MOLD-125347-GO-RFB) 2019-12-20 View Notice
177. Notification of contract award for compound wall and fencing for rotational grazing at goat farming; chitlang (NP-MOLD-124126-CW-RFB) 2019-12-17 View Notice
178. Issuance of letter of intent to award the contract of construction of veterinary Service Training Building at Birendranagar Municipality of Karnali State, (Np-MOLD-123396-CW-RFB) 2019-12-16 View Notice
179. Notice for CENA (Contract ID: NP-MOLD-45234-CS-CQS): 2019-12-15 View Notice
180. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-115830-CW-RFB-Slice 3) 2019-12-13 View Notice
181. Notification of contract award for Construction of Goat Shed at Goat Form; Budhitola ;Kailali (NP-MOLD-124127-CW-RFB) 2019-12-12 View Notice
182. पशु सेवा सामाजिक परिचालक करार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गर्ने सम्बन्धि सूचनाः- 2019-12-04 View Notice
183. The Construction of Livestock Market at Bardiya and Chitwan district (First Date of Publication: 27 November 2019). 2019-11-27 View Notice
184. LoI for the Construction of Goat Shed at Goat Farm, Budhitola, Kailalai, (NP-MOLD-124127-CW-RFB) 2019-11-25 View Notice
185. LoI for compound wall and Fencing for Rotational Grazing at Goat Farming, Chitlang (NP-MOLD-124126-CW-RFB) 2019-11-25 View Notice
186. Letter of Invitation for the Construction of Livestock Service Centre at, Kapilvastu, Bardiya, Palpa, Rupandehi and Arghakhachi 2019-11-25 View Notice
187. Notice for short listing Base Line Survey (Contract ID: NP-MOLD-96593-CS-CQS) 2019-11-21 View Notice
188. आयोजनाको सहयोगमा संचालित Productive Alliance उप-आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ (खसी बोकाको मात्र) र च्याङग्रा पश्मिना खरिद गर्न चाहने खरिद कर्ताहरुलाई आफ्नो माग विवरण पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचनाः 2019-11-12 View Notice
189. Notice of cancellation of procurement process of Lab Equipment (Contract ID: NP-MOLD-125350-GO-RFB): 2019-10-31 View Notice
190. Issuance of letter of intent to award the contract of Construction of Livestock Service Centre, (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 7) 2019-09-19 View Notice
191. Notice about Shortlist of EOI for Capacity Enhancement Needs Assessment 2019-09-06 View Notice
192. Cancellation of procurement process Construction of Livestock Service Centre, (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 3) 2019-09-06 View Notice
193. Notice for Cancellation of Procurement Process (Livestock Service Center Gulmi) 2019-08-29 View Notice
194. Expression of Interest to enlist in the Roster 2019-08-28 View Notice
195. Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Office Goods 2019-08-28 View Notice
196. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 13) 2019-08-15 View Notice
197. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 11) 2019-08-15 View Notice
198. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 8) 2019-08-15 View Notice
199. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 10) 2019-08-15 View Notice
200. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 1) 2019-08-15 View Notice
201. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 4) 2019-08-15 View Notice
202. Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center (NP-MOLD-72187-CW-RFB-Slice 5) 2019-08-15 View Notice
203. Notice for Livestock Sector Baseline Study (Reference no:- NP-MOLD-96593-CS-CQS) 2019-08-15 View Notice
204. Project Implementation Manual (Updated) 2019-08-06 View Notice
205. Notification of contract award for Construction of Bull Mother Shed at National Livestock Bredding Center; Pokhara (NP-MOLD-71988-CW-RFB) 2019-07-22 View Notice
206. Notification of contract award for Construction of Modern Forage Storage Unit and Forage seed Processing Unit (NP-MOLD-71133-CW-RFB) 2019-07-15 View Notice
207. Notification of contract award for Construction of nepal Veterinary Council Building (NP-MOLD-40932-CW-RFB) 2019-07-14 View Notice
208. Addendum for construction of Infrastructure for Upgrading to BSL2+ Laboratory & Waste Water Management Plan (NP-MOLD-71901-CW-RFB): 2019-06-20 View Notice
209. Revised Notice on Shortlist TA 2019-06-19 View Notice
210. Reference to the tender notice published by the project on 12 March 2019 regarding procurement of Sexed Semen (Contract ID: NP-MOLD-45565-GO-RFB): 2019-06-06 View Notice
211. Notice for Short listing of consultancy for TA: 2019-06-06 View Notice
212. Addendum for the construction of Bull Mother Shed at National Livestock Breeding Center, Pokhara (Notice published on 22 May 2019): 2019-06-04 View Notice
213. Addendum for the construction of Nepal Veterinary Council Office Building (Notice published on 22 may 2019): 2019-06-04 View Notice
214. Addendum for the procurement of equipment for National Vaccine Production Laboratory (Notice published of 10 May 2019 ): 2019-06-04 View Notice
215. Letter of intent to award the contract of Sexed Semen 2019-05-03 View Notice
216. Notice for the selection of ICT Consultant (International) 2019-04-30 View Notice
217. ROI Notice for Capacity Enhancement Needs Assessment (CENA) Reference No : NP-MOLD-45234-CS-CQS 2019-04-24 View Notice
218. EOI Notice for the selection of Consulting for the preparation of different Guidelines, operating manuals, strategy, feasibility study of the development of the livestock market, impact study of FMD and PPR (ID: NP-MOLD-96310-cS-CQS): 2019-04-04 View Notice
219. Invitation for Bids for the procurement of Laptop and Desktop Computers, Printers and Photocopy Machines 2019-03-31 View Notice
220. ToR for Technical Assistance to Nepal Livestock Sector Innovation Project (Notice Published March 21, 2019) 2019-03-21 View Notice
221. REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE TECHNICAL ASSISTANCE TO NEPAL LIVESTOCK SECTOR INNOVATION PROJECT: Reference No. : NP-MOLD-45227-CS-QCBS (First date of Publication 21th March, 2019) 2019-03-21 View Notice
222. REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PREPARATION OF GUIDELINES, MANUALS, STRATEGY, IMPACT STUDY OF FMD AND PPR AND FEASIBILITY STUDY OF THE LIVESTOCK MARKET : Reference No.: NP-MOLD-96310-CS-CQS (First date of publication 18th March 2019) 2019-03-18 View Notice
223. Letter of intent to award the contract of Liquid Nitorogen Containers and A.I. Refree : 2019-03-11 View Notice
224. Letter of intent to award the contract of A.I. Sheath, A.I. Gloves, A.I. Gun : 2019-03-11 View Notice
225. Notice for Engineering Consultancy selection (Ref No: NP-MOLD-72652-CS-CQS) 2019-03-08 View Notice
226. Letter of intent to award the contract of Semen Straw Sealing, Filling and Printing Machine: 2019-02-17 View Notice
227. Letter of intent to award the contract of Ear Tags, Applicators and Pins for animal identification System: 2019-02-17 View Notice
228. फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा : 2019-02-17 View Notice
229. Letter of intent for Double cab Pickup (NP-MOLD-45304-GO-RFB) 2019-02-07 View Notice
230. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, बुटवल) 2019-01-24 View Notice
231. Letter of intent to award the contract of Atumatic Vaccinator : 2019-01-24 View Notice
232. Letter of intent to award the contract of Vaccine Box 2019-01-24 View Notice
233. Firms Qualified for Engineering Consulting Services 2019-01-21 View Notice
234. Invitation for Procurement of furniture and Fixtures: 2019-01-18 View Notice
235. Procurement of FMD Vaccine; Letter of Intent: 2019-01-03 View Notice
236. Request for expression of interest for engineering consulting services Amendment Notice (28 December 2018) 2018-12-28 View Notice
237. Request for expression of interest for engineering consulting services EOI सम्बन्धी सूचनाः 2018-12-24 View Notice
238. Source release 2018-12-23 View Notice
239. Financial Management Consultant छनौटको लागि आशयको सूचनाः 2018-10-29 View Notice
240. Request for EOI for Project Technical Expert(Lead) 2018-10-10 View Notice
241. सामाजिक परिचालक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना, (विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ, हेटौडा) View Notice
242. NLSIP आयोजना सम्बन्धी जानकारीः View Notice
243. TOR for BASELINE SURVEY FOR NEPAL LIVESTOCK SECTOR INNOVATION PROJECT (NLSIP) View Notice
244. TOR for Capacity Enhancement Needs Assessment (CENA) : View Notice
245. Term of Reference for Preparation Guidelines, Operating Manuals, Strategy, Impact Study of FMD and PPR and Feasibility Study of the Livestock Market: View Notice
246. Request for expression of interest for engineering consulting services EOI TOR View Notice
247. TOR for Project Technical Expert(Lead) View Notice
248. ABOUT THE RENT HOUSE HIRE View Notice
249. Project Technical Expert (Lead) छनौटको लागि आशयको सूचना। View Notice