Published Date : 2020-02-10 (Modified Date : 2020-05-19)

क. संस्थागत तथा आवश्यक नियामक क्षमता सबलिकरण

                                    क१. नीति तथा नियमन उपसम्भाग

                                      क२. संस्थागत सुदृढिकरणमा सहयोग

                                      क३. पशु सेवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा उपयोग

ख. पशु सेवा क्षेत्रमा नविनता प्रवर्द्धन तथा पशु सेवा प्रवाह आधुनिकिकरण

                                    ख१. उत्पादक संस्थाहरु लाई सहयोग

                                    ख२. सेवाको आधुनिकिकरण तथा उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन

                                    ख३. कृषकहरुका लागी तालिम तथा प्रसार सेवा

ग. निश्चित पशुजन्य उत्पादनहरूमा साना कृषक समावेशी मूल्य श्रृंखला प्रवर्द्धन

                                    ग१. उत्पादनशिल साझेदारीको बिकास

                                    ग२. पशुजन्य बिशेष मूल्य श्रृंखलामा लगानी सहयोग

  घ. आयोजना व्यवस्थापन तथा ज्ञान सम्वर्द्धन