S.N. Title Group Download
1. उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि Working Procedure Download
2. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन प्रक्रिया Working Procedure Download
3. क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रिया Working Procedure Download
4. सहकार्यमा साइलेज बनाउने मेशिन जडान कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया Working Procedure Download
5. पशु सेवाको क्षेत्रमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि कार्य संचालन प्रकृया, २०७७ Working Procedure Download
6. निजी क्षेत्रमा कार्यरत पाराभेट तथा ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया Working Procedure Download
7. उप आयोजना पूर्ण प्रस्ताव तयारी, प्रस्तावन तथा मूल्याङ्कन विधि ( Full Proposal) Working Procedure Download
8. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया Working Procedure Download
9. Project Implementation Manual (Updated) Working Procedure Download
10. FINAL NLSIP Grant Guidelines 2020 Working Procedure Download
11. ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version Working Procedure Download
12. नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Working Procedure Download
13. सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Working Procedure Download