S.N. Title Group Download
1. Veterinary Laboratory Techniques Others Download
2. नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण (1) Others Download
3. मिनरल मिक्स्चर प्लान्ट वितरण कार्यक्रम कार्य संचालन प्रक्रिया Others Download
4. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाइ चिलिङ्ग भ्याट वितरण कार्यक्रम संचालन प्रकृया Others Download
5. पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ Others Download
6. पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC): Others Download