Introduction

पशुजन्य पदार्थहरुको उत्पादकत्व तथा मूल्य श्रृङ्खलामा वृद्धि र छनौट गरिएका पशुजन्य वस्तुहरु (दूध, मासु, पश्मिना) मा आधारित साना किसान तथा उद्यमीहरु लगायतको समानुकूलतालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना तयारीको क्रममा रहेको छ ।
 
 

 

 

Read More

   Publications

Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) विराटनगर
विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) हेटौडा
विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) पोखरा
विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) बुटवल
View More
Title Download
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सम्बन्धी ब्रोसर
View More

   Notice Board

   Acts, Rules, Directories

Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Project Implementation Manual (Updated)
FINAL NLSIP Grant Guidelines 2020
ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
View More
Title Download
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC):
View More

   Video Gallery View All

Nepal Livestock Sector Innovation Project "Baseline Video Documentory"