क्र.सं शीर्षक समूह डाउनलोड
1. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) विराटनगर वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड
2. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) हेटौडा वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड
3. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) पोखरा वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड
4. विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) बुटवल वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड